حلزون خانه به دوش


یا رب نظر تو بر نگردد

از  صداکردنت  گاهی  خسته  میشم....انقدر  که  بسنده  میکنم  به  خیره  شدن در  بندگانت  شاید  که  به یابمت...اما  عجیب   فراموش  شده  ای!
حلزون خانه به دوش